Executive Committee 2008

President Jayanta Mukherjee (440) 840-5994 jaymukh@yahoo.com
Vice-President Gaurav Banerji (440) 542-2448 g.banerji@worldnet.att.net
Saubhik Sengupta (440) 364-1081 ssgmou@gmail.com
Secretary Suman Chakravarti (216) 310-4361 skchak@gmail.com
Treasurer Abhijit Nath (440) 461-5849 abhijitnath@yahoo.com
Cultural Secretary Swarup Bhunia (216) 246-3426 swarup.bhunia@case.edu
Jayanta Mukherjee
(Additional Responsibility)
(440) 840-5994 jaymukh@yahoo.com
Web Committee Kaushik Chakraborti (440) 710-0296 kjdiya@gmail.com
Youth Coordinators Priya Datta (216) 932-2421  
Deboshri Sadhukhan (440) 801-1807  
Chandrima Bhadra (216) 371-2812  
Soham Chakraborty (216) 991-2998  
Meghdeep Mukherjee (440) 498-0760  
Trustees Dibyendu Bhattacharyya (440) 248-4379 sumdrs@yahoo.com
Amit Ghosh (330) 963-5954 a.ghosh@csuohio.edu
Ashish Rakhit (440) 247-5808 akrakhit01@aol.com
Scholarship Committee Brojesh Pakrashi (440) 498-0102 sens@ccf.org
Ajit Patra (216) 642-4631 akpatra@aol.com
Baisakhi Raychaudhuri (440) 542-0712 raychab@ccf.org
Prabar Ghosh (440) 446-9064 ghoshp@ccf.org
Bhaswati Bandopadhyay (216) 382-5148 bbhaswati@yahoo.com
Jayanta Mukherjee (440) 840-5994 jaymukh@yahoo.com